Hướng dẫn cài đặt Zabbix 5.0 trên CentOS 7

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zabbix 5.0 trên CentOS 7 giúp giám sát dịch vụ hệ thống với nhiều tính năng độc đáo và khả năng tùy biến cao.

Zabbix là một phần mềm mã nguồn mã có chức năng giám sát được sử dụng để thu thập các số liệu từ các thiết bị và hệ thống khác nhau như thiết bị mạng, hệ thống VM, hệ thống Linux/Windows và dịch vụ đám mây. Zabbix có thể gửi thông báo thông báo về các vấn đề trong bất kỳ hệ thống được giám sát nào.

Điều kiện

 • Máy chủ web Apache
 • PHP và các extension cần thiết
 • Máy chủ Cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB

1. Cài đặt Zabbix Server trên CentOS 7

 • Cài đặt Zabbix repository
# rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm
# yum clean all
 • Cài đặt Zabbix Server và Zabbix Agent
# yum install zabbix-server-mysql zabbix-agent
 • Cài đặt Zabbix frontend

Enable Red Hat Software Collections

yum install -y centos-release-scl

Chỉnh sửa tập tin zabbix.repo để bật cho phép cài zabbix-frontend từ repository.

vi /etc/yum.repos.d/zabbix.repo

Đặt giá trị enable=1 vào [zabbix-frontend]

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zabbix trên CentOS 7 (1)

Sau đó tiến hành cài đặt Zabbix frontend từ repository.

# yum install zabbix-web-mysql-scl zabbix-apache-conf-scl

2. Cài đặt MariaDB

 • Thêm repository cài đặt MariaDB

Để thêm repository để cài đặt MariaDB ta tiến hành tạo file mariadb.repo như sau:

vi /etc/yum.repo.d/mariadb.repo

Copy và paste đoạn text sau vào và save lại:

# MariaDB 10.5 CentOS repository list - created 2021-08-31 10:52 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.5/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
 • Cài đặt MariaDB Server và MariaDB Client
yum install MariaDB-server MariaDB-client -y
 • Khởi động MariaDB Service
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
 • Tạo database cho Zabbix

Login vào MariaDb bằng tài khoản root, từ phiên bản MariaDB 10.04 trở đi các bạn có thể login mà không cần nhập password.

mysql -uroot

Tạo User và Database cho Zabbix. Lưu ý: Thay đổi thông tin mặc định bên dưới để bảo mật cho Server của bạn.

MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
MariaDB [(none)]> create user zabbix@localhost identified by 'password';
MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
MariaDB [(none)]> quit;
 • Import database Zabbix

Khi chạy lệnh import data và schema bạn sẽ được hỏi password, hãy nhập password bạn đã tạo ở bước trên.

# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

3. Cấu hình Zabbix trên CentOS 7

Chỉnh sửa file zabbix_server.conf, thay đổi các thông số cho phù hợp với bạn.

vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zabbix trên CentOS 7 (2)

4. Cấu hình PHP

Mở tập tin zabbix.conf uncomment ; php_value[date.timezone] = Europe/Riga và sửa thành Asia/Ho_Chi_Minh

vi /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/zabbix.conf

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zabbix trên CentOS 7 (3)

5. Khởi động Zabbix server và agent

# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm

6. Thiết lập tường lửa

firewall-cmd --add-service={http,https} --permanent
firewall-cmd --add-port={10051/tcp,10050/tcp} --permanent
firewall-cmd --reload

7. Thiết lập Zabbix Dashboard

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn tiến hành mở trình duyệt và nhập địa chỉ http://ip_server_cua_ban/zabbix.

Ví dụ ip của tôi là 192.168.1.173 tôi sẽ nhập trên trình duyệt http://192.168.1.173/zabbix.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zabbix trên CentOS 7 (4)

Chọn Next

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zabbix trên CentOS 7 (5)

Next

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zabbix trên CentOS 7 (6)

Nhập thông tin database -> Next step

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zabbix trên CentOS 7 (7)

Đặt tên Zabbiz Server -> Next step

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zabbix trên CentOS 7 (8)

Next step

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zabbix trên CentOS 7 (9)

Finish

Sau khi thiết lập xong, bạn đăng nhập vào Zabbix Dashboard bằng tài khoản mặc định Admin / zabbix

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zabbix trên CentOS 7 (10)

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zabbix trên CentOS 7 (11)

Giao diện Zabbix

8. Cấu hình Zabbix Client giám sát hệ thống

Cấu hình Zabbix Client giám sát hệ thống, vui lòng xem ở bài tiếp theo

Chúc bạn cài đặt Zabbix 5.0 trên CentOS 7 thành công!

Nguồn: systuts

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tags: