Lưu trữ đám mây là gì? Lợi ích và tính năng của lưu trữ đám mây

Bạn đã nghe đến thuật ngữ “Lưu trữ đám mây”? Vậy bạn đã hiểu lưu trữ đám mây là gì? Lưu trữ đám mây mang