Core Web Vital update vào tháng 6 tới có ảnh hưởng gì đến SEO?

Chỉ số Core Web Vital – một trong những yếu tố quan trọng tác động đến Page Expericence và xếp hạng wesite sẽ được Google