Ảnh hưởng của điện toán đám mây đến ngành Kế toán – Kiểm toán

Điện toán đám mây và ứng dụng tích cực trong rất nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Đặc biệt, ảnh hưởng của điện toán