Cách thêm địa chỉ IP LAN trên Linux VPS/server

Hướng dẫn cách thêm địa chỉ IP LAN trên Linux VPS/server kèm theo script hỗ trợ để đảm bảo các dịch vụ khi hoạt động