Lệnh top trong Linux: Cách sử dụng lệnh top thông qua giải thích tham số

Lệnh top trong Linux giúp admin có thể giám sát hệ thống của mình một cách chuyên nghiệp và nắm rõ từng thông tin của