Cài đặt và cấu hình bảo mật Memcached, ngăn chặn DDoS

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình bảo mật cho Memcached trên CentOS7 giúp ngăn chặn tấn công quy mô lớn lợi dụng lỗ hổng