Các loại chứng chỉ SSL dựa trên mức độ xác thực

Chứng chỉ SSL (SSL Certificates) ngày càng trở nên cần thiết và quan trọng đối với các website. Vậy dựa trên mức độ xác thực,