Các bước cài đặt Redis trên CentOS 7 làm cache server

Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt Redis trên CentOS 7 làm cache server giúp tăng tốc độ tải trang web. Redis (REmote DIctionary