Cài đặt OpenLiteSpeed Web Server trên Rocky Linux 8, CentOS 8

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách cài đặt và cấu hình OpenLiteSpeed Web Server trên Rocky Linux 8, CentOS