Top 7 bản phân phối Linux miễn phí tương thích với RHEL

Bọn mình xin mách nhỏ cho người dùng 7 bản phân phối Linux (distro) miễn phí tương thích với RHEL là: CentOS, Rocky Linux, AlmaLinux,