Sự khác nhau giữa 2 tín hiệu Sigterm và Sigkill trong Linux?

Giữa 2 tín hiệu signal thường dùng trong Linux để chấm dứt hoạt động của một tiến trình (process) là Sigterm và Sigkill có sự