Hướng dẫn cấu hình Varnish listen trên 2 port 80 và 2313

Hướng dẫn chi tiết cách cấu hình Varnish listen trên 2 port là 80 và 2313. Khi có truy cập sẽ kết nối với backend