Cài đặt và cấu hình vsFTPd Server trên CentOS 7 & 8

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình vsFTPd Server trên CentOS 7 & 8 cực đơn giản chỉ với vài câu lệnh và vài cú