Phần mềm độc hại Wiper là gì? Chống lại Wiper bằng cách nào?

Nếu bạn thực sự chưa biết một chút gì về Wiper, malware này gây hại như thế nào? Bằng cách nào để bảo vệ và