Có gì mới trong bản cập nhật WordPress 5.7?

Bản cập nhật WordPress 5.7 đã sẵn sàng để người dùng cập nhật ngay hôn nay. Phiên bản này đã có một số cải tiến