Cài Azure Data Studio trên Linux để quản lý SQL server như nào?

Thực ra thì việc cài Azure Data Studio trên Linux để thiết kế, truy vấn, quản lý dữ liệu hoặc quản lý SQL server không