Email doanh nghiệp và Email miễn phí khác nhau như thế nào?

Email doanh nghiệp (Email Business) và Email miễn phí khác nhau như thế nào? Cùng chúng tôi đi tìm sự khác biệt của 2 loại