Tạo Local Yum Repository trên CentOS 7 với đĩa iso-DVD

Hướng dẫn chi tết cách tạo Local Yum Repository trên CentOS-7 với đĩa iso-DVD để cài đặt các gói phần mềm một cách đơn giản