Hướng dẫn 5 cách backup và restore MySQL Database

Dưới đây là 5 cách backup và restore MySQL Database (Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL) cho các nhà quản trị