Phát hành bản vá khắc phục lỗ hổng bảo mật trên Pulse Secure VPN

Một bản vá bảo mật để khắc phục lỗ hổng liên quan đến vấn đề “sử dụng nhiều lần sau khi miễn phí” (multiple use