Cách kiểm tra tốc độ internet với dòng lệnh speedtest trên Linux

Cách kiểm tra tốc độ Internet từ dòng lệnh thông qua Terminal trong các bản phân phối Linux như Ubuntu, Fedora, Arch Linux bằng cách