Cách cài đặt WordPress trong Subdirectory (thư mục con)

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt WordPress trong Subdirectory (thư mục con) cho phép người dùng chạy 1 lúc nhiều trang WordPress trong cùng