Cách xóa hoặc disable YUM Repo (Repository)

Hướng dẫn cách xóa hoặc disable YUM Repo (Repository) khi bị lỗi, không sử dụng được.