Hướng dẫn Basic HTTP Authentication để bảo vệ thư mục trong Nginx

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn Basic HTTP Authentication để bảo vệ thư mục trong Nginx.