Google Cloud Platform là gì? Các dịch vụ của Google Cloud Platform

Google Cloud Platform là gì và những thông tin cơ bản về những dịch vụ của Google Cloud Platform sẽ được cung cấp đầy đủ