5 ứng dụng bản đồ mà dân “mù đường” phải có trong điện thoại

Chỉ những người bị mù đường mới hiểu cảnh đi lạc đường, dò dẫm đi tìm, có khi còn bị cảnh sát giao thông phạt….