Email Server

Tổng hợp các kiến thức và kinh nghiệm sử dụng Email Server (Mail Server) – hệ thống máy chủ được cấu hình riêng theo tên miền của doanh nghiệp dùng để gửi và nhận thư điện tử.