Object Storage

Tổng hợp các kiến thức và kinh nghiệm sử dụng Object Storage – lưu trữ đối tượng hay lưu trữ hướng đối tượng.